Vlammies Ondersteunersklub / Vlammies Supporters Club

Hoërskool Bergvlam nooi Ouers, Vennote en Alumni uit om ‘n aktiewe ondersteuner te word. Raak betrokke by die Bergvlam Legendes Komitee en maak ‘n verskil deur u stempel af te druk en deel te vorm van die “Ek was hier” veldtog.

Hoërskool Bergvlam invites Parents, Partners and Alumni to become an active supporter by joining the Bergvlam Legends Committee. We appeal to all to make a difference in our community and leave your mark for generations to come with our campaign – “I was here”.

Hoekom betrokke raak?

Hoërskool Bergvlam is een van die top skole in die Laeveld ten spyte van die finansiële beperkings wat die skool moet bestuur. Omtrent 35% van die begroting word gesubsidieer deur die skool en samewerkingsooreenkomste is noodsaaklik. Hoërskool Bergvlam wil die beste fasiliteite en geriewe, sowel as unieke geleenthede bied aan ons leerlinge deur gebruik te maak van ondersteunings-netwerke. Deur betrokke te raak kan Bergvlam ouers, vennote en alumni ook eie belange bevorder binne in die daargestelde netwerke.

Bergvlam beoog om die Bergvlam Legende Komitee jaar na jaar uit te brei en daarom doen die skool ‘n beroep op u om deel te word van die beweging en u voetspoor te laat.

Meer oor die Bergvlam Legendes Kommitee

Wie mag aansluit?
• Oud-leerlinge / Alumni
• Ouers
• Vennote/Borge

Doelstellings
• Om die belange en behoeftes van die skool te bevorder en die skool tot diens te wees.
• Gesonde verhoudinge te kweek en te behou met ouers, vennote en alumni.
• Geleenthede te bied vir ouers, vennote en alumni om betrokke te kan raak by die skool geleenthede en projekte.
• ‘n Netwerk van belanghebbendes daar te stel wat die kwessies rakende die skool kan help identifiseer, bestuur en oplos.
• ‘n Ware kultuur van interaksie en kameraderie te kweek tussen groepe en lojaliteit te kweek.
• Voorkeur-netwerke daar te stel.

Fokus
• Beurse daar te stel vir leerders.
• Klaskamers en skoolgronde voortdurend op te grader.
• Mediasentrum te bevorder.
• Tegniese werkwinkels en fasiliteite te bevorder.

Interaskie
• Volgehoue skakeling met ouers, vennote en oud-leerders deur kommunikasiekanale.
• Organisering van netwerkgeleenthede ter promovering van doelstellings.
• Organisering van fondswerwingsprojekte ter promovering van bogenoemde doelstellings.

Aktiwiteite
Die jaarlikse aktiwiteite dien as netwerkgeleenthede sowel as fondsinsamelingsprojekte.
• Damestee – Maart
• Bergvlam-Fees – Julie
• Gholfdag – Oktober
• Netwerkgeleenthede – Elke kwartaal

Voordele vir u
• Vorm deel van die voorkeurnetwerk van organisasies vir Hoërskool Bergvlam dienste.
• Vorm deel van ‘n komitee wat insae en invloed het.
• Dien die Bergvlamgemeenskap.
• Vorm deel van ‘n groep wat nalaterskappe skep vir Hoërskool Bergvlam.

Raak betrokke
Ouers, vennote en alumni kan vrylik en verniet aansluit by die komitee en daarop dien soos dit individue pas.
• Teken aan op die databasis deur die vorm te voltooi.
• Kontak Pieter Wolmarans by pieter@bergvlam.co.za of 083 484 8427 om betrokke te raak by inisiatiewe.

Vlammies-Ondersteunersklub
Word deel van die Vlammie-Ondersteunersklub teen ledegeld van R400 per jaar per persoon en geniet die volgende voordele:
• Ontvang ‘n ondersteunerspet.
• Voorkeur-besprekings vir spesiale geleenthede en funksies by Bergvlam.
• Voorkeur-sitplek tydens geleenthede by Hoërskool Bergvlam.
• Voorkeur-parkering tydens geleenthede by Hoërskool Bergvlam.
• Voorkeur-advertensie geleenthede en tariewe.
• 10 % Korting vir bespreking van fasiliteite op Bergvlam-perseel.

Voltooi asseblief die aanlynvorm om aan te sluit.

Borgskappe
Hoërskool Bergvlam bied ‘n unieke geleentheid om betrokke te raak met borgskappe vir sport- spanne, kultuur, sentrums en vele meer. Kontak pieter@bergvlam.co.za vir meer inligting.

Why should I get involved?

Hoërskool Bergvlam is one of the top performing schools in the Lowveld despite its financial constraints. Approximately 35% of the school’s budget is subsidised by the school and therefore partnerships are essential. Hoërskool Bergvlam would like to offer our learners the best facilities, amenities and opportunities by forming partnerships and collaborating with preferred support networks within the Bergvlam community. These support networks may also create an opportunity for parents, partners and alumni to promote self-interest.

We envision that the Bergvlam Legends Committee will grow year on year and expand its influence and impact. We urge you to become part of the campaign and to leave your footprint.

More about the Bergvlam Legends Committee

Who can join?
• Past pupils / Alumni
• Parents
• Partners and Sponsors

Goals
• To promote and serve the interests and needs of the school.
• To foster and nurture good relations with parents, partners and alumni.
• To create opportunity for parents, partners and alumni to become involved in school projects and opportunities.
• To create a network for interest groups to identify, manage and resolve matters pertaining to the school.
• To create a culture of interaction and camaraderie amongst interest groups and to create loyalty.
• To create preferred networks within Hoërskool Bergvlam.

Focus
• To make bursaries available to learners.
• To continually upgrade classrooms campus facilities.
• To enhance the media centrum.
• To enhance the Technical workshop facilities.

Interaction
• Continuous interaction with parents, partners and past pupils through communication channels.
• Hosting of network opportunities to promote our goals.
• Organising fundraising projects to promote our goals.

Activities
Annual activities will include network opportunities and fundraising projects:
• Ladies Tea – March
• Bergvlam Festival – July
• Golf day – October
• Networking meetings – Every term

Benefits for you
• Form part of the preferred network of organisations for Hoërskool Bergvlam services.
• Form part of the committee which has insight and influence.
• Serve the Bergvlam community.
• Form part of a group creating a legacy for Hoërskool Bergvlam.

Get involved
Parents, partners and alumni may join the committee voluntarily for free and serve the committee as it suits the individual.
• Sign up on the data base by completing the online form.
• Contact us at pieter@bergvlam.co.za or 083 484 8427 to become involved in current projects.

Vlammies Supporters Club
Become part of the Vlammies Supporters Club at R400 membership fee per annum per person and enjoy the following benefits:
• Receive a supporter’s cap.
• Preferential bookings for special occasions and functions at Hoërskool Bergvlam.
• Preferential seating at Hoërskool Bergvlam functions.
• Preferential parking at Hoërskool Bergvlam functions.
• Preferential advertising opportunities and rates.
• 10 % Discount on rentals of Bergvlam facilities.

Please complete the online form to sign up.

Sponsorships
Hoërskool Bergvlam offers a unique opportunity to sponsor culture activities, sports teams and centrums such as the media and technical facilities. Please contact pieter@bergvlam.co.za for more information

Vlammie Ondersteuners & Oud Vlammies / Vlammie Supporters & Old Vlammies

Voltooi asseblief die oop spasies met jou besonderhede vir ons “Vlammies Ondersteunersklub” databasis. Ons wil graag met jou kontak maak. Jou inligting sal slegs vir ALUMNI & Ondersteunersklub-doeleindes gebruik word. Please complete the open fields with the information required for the “Vlammies Supporters Club” data base. We would like to contact you. Your information will be used only for ALUMNI & Supporters Club purposes

Vlammies-Ondersteunersklub (kies een opsie) / Vlammies-Supporters Club (choose one option)
Jaarlikse Ledegeld / Annual Membership Fee R400.00 - Metode van betaling / Method of payment
Bank besonderhede/ Bank details Hoërskool Bergvlam Standard Bank Nelspruit Branch code: 052 852 Account number: 0302 63417 Reference: VCLUB and your name