Skool van jou Keuse - Hoërskool Bergvlam - School of your Choice

Hoërskool Bergvlam is die enigste skool in Nelspruit wat ‘n AKADEMIESE sowel as 'n TEGNIESE studierigting aan leerders bied.
Hoërskool Bergvlam is the only school in Nelspruit that offers an ACADEMIC and TECHNICAL field of study to learners

AKADEMIESE STUDIERIGTING

Hoërskool Bergvlam is ‘n skool met ‘n akademiese inslag waar ons na uitnemendheid strewe. Ons leerders word gelei om hul potensiaal te bereik deur onderwysers wat uitstekend gekwalifiseerd is en waarlik ‘n passie vir hul beroep het. Ons puik matriekuitslae is ‘n maatstaf van toewyding en effektiewe onderrig. Hoërskool Bergvlam is dus een van die top-presterende skole in die distrik.

Leerderondersteuning:
Leerders ontvang deurgaans hulp met ekstra klasse wat volgens individuele behoefte aangebied word. Wiskunde hoef geensins vir leerders hoofbrekens te besorg nie aangesien ekstra wiskunde klasse aangebied word om kwelpunte aan te spreek. Ter voorbereiding vir eksamens spandeer leerders ‘n paar uur by die skool waartydens moeilike konsepte ingeskerp word en die finale afronding voor die skryf van die vraestel gedoen word.

Ons plaas ook ‘n groot premie op die beroepsvoorbereiding van ons leerders en is voortdurend besig om vakkeuse en vakinhoude te ondersoek en aan te pas om ons leerders die beste geleenthede moontlik te gee.

ACADEMIC FIELD OF STUDY

Hoërskool Bergvlam is a school with an academic adeptness striving towards excellence. Learners are guided by passionate and well qualified teachers to reach their potential. Our excellent matric results are a clear indication of our dedication and effective teaching methods. Hoërskool Bergvlam is one of the top performing schools in the district.

Learner support: Learners continually receive support with extra classes to address individual needs. Mathematics does not have to create concern with learners since sufficient extra classes are offered to address difficult subject matter. As part of exam preparations learners spend a few hours at school to work through difficult concepts and achieve final readiness for exam papers.

We place a high premium on career development of learners and therefore carefully assess subject choices and subject content to offer learners the best possible opportunities.

TEGNIESE STUDIERIGTING

Hoërskool Bergvlam bied graad 10 – 12 leerders die geleentheid om spesialis tegniese vaardighede aan te leer in ‘n tegniese studierigting. Leerders ontvang teoretiese en praktiese opleiding aangebied deur vakspesialiste in doelmatig toegeruste werkswinkels.
Die studierigting maak voorsiening vir leerders met unieke belangstellings en vaardighede in ‘n tegniese professie wat gesog en skaars is. ‘n Tegniese grondslag is die paspoort tot sukses in `n veranderende Suid-Afrika. Die gespesialiseerde onderrig en opleiding stel leerders in staat om maklik die oorgang na tersiêre opleiding, werksmag of ambag te maak.

Tegniese Studierigting
Elektriese Tegnologie
– Elektries
– Elektronies
– Digitaal

Meganiese Tegnologie
– Motorwerktuigkunde
– Pas en Draai
– Sweis en Metaal

Siviele Tegnologie
– Boukonstruksie
– Dienste
– Houtwerk

Wiskunde of Tegniese Wiskunde
• Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap
• Ingenieursgrafika en Ontwerp

TECHNICAL FIELD OF STUDY

Hoërskool Bergvlam offers grade 10 – 12 learners the opportunity to learn specialised technical skills in a technical field of study. Learners receive theoretical and practical training from subject specialists in functionally equipped workshops.
The technical study field caters to learners with unique interests and aptitudes in a scarce and sought after technical profession. A technical foundation is a passport to success in an ever-changing South Africa. The specialised learning and training will serve leaners well in progressing to tertiary education, workforce or apprenticeship.

Technical Field of Study
Electrical Technology
– Electrical
– Electronics
– Digital Electronics

Mechanical Technology
– Automotive Engineering
– Fitting and Turning
– Welding and Sheet Metal Work

Civil Technology
– Building Construction
– Services
– Woodwork

Mathematics or Technical Mathematics
• Physical Science or Technical Science
• Engineering Graphics and Design