As U wil en ek leef

Brand met Trots!
Burn with Pride!

Trots - Respect - Verantwoordelikheid - Integrity - Ubuntu

Academics

Sport

Kultuur

Sosiaal

Visie & Missie

Hoërskool Bergvlam, te West Acres Nelspruit, is ‘n multi-kulturele opvoedkundige inrigting met ‘n eg Suid-Afrikaanse karakter wat Christelike norme en hoë standaarde, op alle terreine, binne ’n veilige en behoudende omgewing handhaaf.
Ons missie is om leerders, in hul totaliteit, volgens ‘n bepaalde waardesisteem maksimaal te ontwikkel tot verantwoordelike individue.

Vision & Mission

Hoërskool Bergvlam, in West Acres Nelspruit, is a multi-cultural educational institution with a truly South African character, striving to maintain Christian norms and high standards in all areas, within a safe environment.
Our mission is to maximise the development of learners in their entirety into responsible individuals according to a specific system of values.