SPESIALE NUUSBRIEF VAN DIE SKOOL BEHEERLIGGAAM AAN DIE OUERS

LEERDERBYWONING EN GEïNTEGREERDE ONDERRIG EN LEER

As ouer het u ʼn statutêre plig om u kind skool toe te stuur en kan u nie van die COVID-19 regulasies afwyk nie.

Die Suid-Afrikaanse Skolewet (84 van 1996), afdeling 3(1) bepaal die volgende rakende verpligte skoolbywoning;

(1) Behoudens hierdie Wet en enige toepaslike provinsiale wet moet elke ouer elke leerder vir wie hy of sy verantwoordelik is ‘n skool laat bywoon vanaf die eerste skooldag van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom van sewe jaar bereik tot op die laaste skooldag van die jaar waarin sodanige leerder die ouderdom van vyftien jaar of die negende graad bereik, watter een ook al eerste plaasvind.

Ouers wat nie aan hierdie bepaling voldoen nie, is skuldig aan ʼn misdryf. Die Mpumalanga Departementshoof kan die omstandighede rondom die leerder se nie-bywoning ondersoek en toepaslike maatreëls tref om die saak reg te stel (artikel 3 (5)).

Ouers wat verkies om tuisonderrig aan te bied, moet die skool sonder versuim skriftelik in kennis stel van hul voornemens, wat die skool in staat stel om die kind van die register te verwyder. Die leerder verlaat dan die formele skoolstelsel en die skool is onder geen verdere verpligting rakende die opvoeding van die kind nie.

Wat mag u as ouer doen?

Daar is drie potensiële opsies:

1. Ouers wil moontlik die kind in die formele skoolstelsel (Openbare Skool) hou, maar die leerder het ʼn onderliggende gesondheidstoestand óf is self-geïsoleerd óf in kwarantyn geplaas weens Covid-19 simptome óf positief vir Covid-19 getoets.

2. Ouers wil die kind moontlik in die formele skoolstelsel (Openbare Skool) hou maar die leerder het geen onderliggende gesondheidstoestand het nie, maar die ouer bekommerd is oor die veiligheid van die kind.

3. Ouers wil hul kind van die formele skoolopleiding verwyder en eerder hul kind tuisonderrig.

1. OPSIE 1 – DIE KIND HET ‘N ONDERSTEUNENDE GESONHEIDS-
VOORWAARDE

Dit is die ouer se verantwoordelikheid om die skool skriftelik in kennis te stel van die onderliggende toestand en om die nodige dokumentasie aan die skool te verskaf. Die ouer moet skriftelike bevestiging verleen indien die kind ʼn verhoogde gesondheidsrisiko het as gevolg van kontak met persone met Covid-19 simptome of in ʼn afsonderingsituasie is. Die kennisgewing moet skriftelik bevestig word van ʼn geregistreerde mediese praktyk.

In so ʼn geval kan die nie-bywoning volgens die nasionale beleid steeds hanteer word, en sal die skool redelike maatreëls tref om die leerder te help om voort te gaan met afstandsonderrig. Die ouers sal die verantwoordelikheid moet aanvaar om te verseker dat die leerder akademies deelneem en bybly.

Formele assesserings word gedoen in samewerking met die skool se maatreëls om seker te maak dat die leerder ʼn aantal punte behaal om suksesvol te wees in die akademiese jaar.

2. OPSIE 2 – FORMELE SKOOLSTELSEL SONDER ONDERSTEUNING
GESONDHEID – VOORWAARDELIK

Hierdie scenario skep die meeste verwarring, wat vererger is deur die opmerkings van die president en die minister van onderwys. Die onsekerheid oor die mede-morbiditeit van gesinslede en uitgebreide familielede, het ook vrees ʼn werklikheid gemaak en daarom neem die skool ʼn empatiese houding met hierdie groep.

Die skool sal alles in hul vermoë doen om behoorlik met hierdie ouers te kommunikeer en hul te verseker dat die skoolomgewing veilig is vir beide die ouers en kinders.

In die geval waar die ouers egter nie die bande met die skool wil verbreek nie, sal die skool die volgende gesinne as volg akkommodeer:

• Paragraaf 56 van die nasionale leerderbywoningsbeleid, bepaal dat die Skoolhoof die ouers moet kontak indien die leerder meer as tien agtereenvolgende dae van die skool afwesig is en die risiko loop om van die skoolregister afgehaal te word. Ouers moet dus skriftelik met die skoolhoof in verbinding tree wat hul voornemens uiteensit en wesenlike redes daarvoor gee.
• Die skool kan hierdie groep met redelike oorweging akkommodeer, maar die volgende maatreëls moet gevolg word:
o Leerder sal toegang tot lesse op, D6 Communicator, Moodle en WhatApp-groep kan kry.
o Skoolfooie moet steeds betaal word, aangesien Hoërskool Bergvlam ʼn Kwintiel 5-skool is en dus afhanklik van skoolgeld is vir die vlot verloop van die instelling.
o Die verantwoordelikheid rus op die ouer om die kind skool toe te bring om formele assesserings te voltooi. Assessering sal uitgevoer word met die oog op sosiale afstand.
o Die ouer en die kind is verantwoordelik om take en / of opdragte wat vir SBA-punte ingehandig moet word te voltooi. Hierdie take moet binne die aangewese tydraamwerk ingehandig word en sal nie oorweeg word vir punte indien dit na die sperdatum ingehandig word nie.
o As ʼn kind (om welke rede ook al) nie die akademiese promosiepunte vir die jaar behaal nie, sal die kind die graad in 2021 moet herhaal volgens die vereistes soos deur die DBO uiteengesit.
o Ouers en leerders moet met die betrokke opvoeders kommunikeer as hulle enige uitdagings ervaar.
o Ouers moet egter die tyd en beskikbaarheid van opvoeders in ag neem. Die ure wat die onderwysers beskikbaar kan wees, sal volgens die DBO regulasies wees. Hierdie tye sal van 08:00 tot 16:00 wees.
• Ouers hoef nie hul kinders vir die volgende jaar (2021) by Hoërskool Bergvlam te registreer as daar nie aan hierdie voorwaardes voldoen is nie.
3. OPSIE 3 – TUISONDERRIG

In hierdie geval kies die ouer om die kind van die formele skoolstelsel te onttrek en sal die kind nie meer by die skool ingeskryf wees nie.
Ingevolge die aanwysings oor die heropening van skole en Covid-19-maatreëls (GN343 van 2020) wat op 23 Junie 2020 gepubliseer is, ʼn ouer wie se kind nie wat na die datum teruggestuur word, moet aansoek doen om die Hoof van die Mpumalanga Onderwysdepartement vir vrystelling van verpligte skoolbywoning kry.
Benewens bogenoemde, bepaal artikel 51 van die Skolewet dat ʼn ouer by die Departementshoof mag aansoek doen om die leerder vir tuisonderrig te registreer.
Die Departementshoof kan voortgaan om die leerder as sodanig te registreer indien hy/sy oortuig is dat:
• die registrasie in die beste belang van die leerder.
• die onderwyser wat die leerder tuis sal onderrig:
o voldoen aan die minimum kurrikulumvereistes;
o nie van ʼn laer standaard sal wees as in openbare skole; en
o aan enige ander redelike voorwaardes soos uiteengesit deur die Departementshoof sal voldoen.

As ouers besluit om hul kinders weer in te skryf, moet die volgende in gedagte gehou word:

• Ouers moet die kind by ʼn kurrikulumverskaffer registreer. Indien nie, sal daar geen bewys wees dat die kind aan die minimum akademiese vereistes vir die graad voldoen het nie en kan geen formele verslag uitgereik word nie. Enige openbare skool het die reg om die standaard van tuisonderrig wat hy ontvang het te bepaal, ongeag of ʼn verslag uitgereik is al dan nie.
• ʼn Formele toelatingsproses sal gevolg word om sodanige leerders weer toe te laat.
Die skool is nie verplig om enige vlak van ondersteuning of hulp te verleen aan ʼn leerder wat vir tuisonderrig geregistreer is nie.

Dit bly ons mening dat die beste opsie steeds is om u kind skool toe te stuur. U kan verseker wees dat die Beheerliggaam en die skoolbestuurspan proaktief is rakende die veiligheid. Ons implementeer en verseker dat veiligheidsmaatreëls nagekom word om ʼn veilige en ondersteunende omgewing vir onderwysers en leerders te skep om hul volle opvoedingspotensiaal te bereik.

Groete

___________________ __________________
MNR F. BIJZET MNR D. VISSER
BEHEERLIGGAAM VOORSITTER SKOOLHOOF

LEERDERBYWONING EN GEÏNTEGREERDE LEER-EN ONDERRIG OOREENKOMS

Hiermee aanvaar en erken ek al die voorwaardes uiteengesit in die ooreenkomsbrief van 13 Julie 2020.
__________________________________________________________________________

Ek, ……………………………………………. Ouer van …………………………..…….. Gr …….

Stel HOëRSKOOL BERGVLAM hiermee in kennis dat ek die volgende kies:

OPSIE 1

OPSIE 2

OPSIE 3

Ek erken en verstaan dat hierdie ooreenkoms bindend is en van toepassing is tydens Covid-19 maatreëls. (GN343 of 2020).

_____________________________
OUER / VOOG-HANDTEKENING DATUM: ________________