Roosters

Roosters - Time Tables

Verlengde Skoolure - Extended School Hours

VERLENGDE SKOOLURE
Onthou asseblief dat daar verlengde skoolure vir die volgende vakke is. Bywoning is verpligtend:

  • Graad 10 – 12: Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde (soos gereël)
  • Visuele Kuns: Alle grade Dinsdag / Donderdag 13:30 – 15:30
  • Geografie: Alle grade Maandag 14:00 – 15:00
  • Graad 12: Toerisme – hulp met Praktiese Assesseringstake op Maandae middae

EXTENDED SCHOOLHOURS
Please remember that there are extended school hours for the following subjects. Attendance is compulsory:

  • Grade 10 – 12: Mathematics, Physical Science, Accounting as arranged
  • Visual Arts: All gradesTuesday /Thursday 13:30 – 15:30
  • Geography: All grades Monday 14:00 – 15:00
  • Grade 12: Tourism – help with Practical Assessment Tasks on Monday afternoons
Junie Eksamen: Regulasies / June Exam: Regulations
Laai af / Download: GR 8 Laai af / Download: GR 9 Laai af / Download: GR 10 Laai af / Download: GR 11 Laai af / Download: GR 12

Gewone skoolreëls geld gedurende die eksamen.
Korrekte skooldrag en voorkoms is ‘n voorvereiste om toegelaat te word tot die eksamenlokaal. Alle besoeke aan die skool, op dae wat jy nie skryf nie, moet in skooldrag geskied.

Tasse, aantekeninge of boeke word voor in die eksamenlokaal geplaas. Pennehouers en sakrekenaars moet oop op die tafel geplaas word.

Geen selfone, i-pods, oorfone of enige ander soortgelyke toestel word in besit van leerders in die eksamen lokaal toegelaat nie. Selfone moet afgeskakel en in tasse gebêre wees.

Leerders mag nie skryfbehoeftes, sakrekenaars en tekeninstrumente deel nie. Geen programmeerbare sakrekenaars word toegelaat nie.

Leerders neem elke dag alfabeties in die eksamenlokaal plaas.

Leerders wat laat kom moet by ’n adjunkhoof aanmeld voordat hy/sy met `n toestemmingsbrief in die eksamenlokaal toegelaat sal word.

Algehele stilte moet heers vandat die eksamenlokaal binne gegaan word. Geen kommunikasie tussen leerders sal toegelaat word nie. Vrae mag slegs aan die toesighoudende personeellid gevra word.

Geen eet- of drinkgoed mag in die eksamenlokaal geneem word nie.

Leerders mag nie die eksamenlokaal gedurende ‘n eksamensitting verlaat nie. Leerders moet hulle badkamerbehoeftes verantwoordelik bestuur. Indien leerders maagongesteldheids- of blaasprobleme ondervind, moet die toesighouer skriftelik, voor die aanvang van die sessie daarvan verwittig word. Indien `n leerder dringend badkamer toe moet gaan, sal `n departementshoof die leerder vergesel. Geen ekstra tyd sal toegelaat word nie.

Die sessie eindig gelyktydig vir alle leerders vir `n betrokke vraestel. Leerders wat die vraestel voltooi voor die tyd verstreke is, sal nie voor die einde van die sessie verskoon word nie. Leerders moet die lokaal in stilte verlaat en stilte op die stoepe handhaaf, sodat leerders wat nog in ander lokale skryf, nie gesteur word nie

Afwesigheid is ontoelaatbaar. In geval van siekte moet `n mediese sertifikaat ingehandig word. By versuim om dit te doen, sal die leerder 0% vir die betrokke vraestel kry.

Noodgevalle moet telefonies, voor die aanvang van die eksamen by ’n adjunkhoof aangemeld word. Dit moet egter daarna skriftelik bevestig word.

Vraestelle word gesamentlik deur leerders geskryf op die datum en tyd, soos aangedui op die eksamenrooster. Geen spesiale reëlings vir individuele leerders weens vroeër vakansie of ander reëlings is toelaatbaar nie.

Oneerlikheid sal in `n ernstige lig beskou word. Die antwoordstel en bewysstukke sal ingeneem word. `n Nuwe antwoordstel sal uitgereik word wat in die oorblywende tyd voltooi moet word.

All school rules apply during the exam. Correct school wear and appearance is important in order to be able to write an exam. All visits to school on days that you are not writing, have to be in school uniform.

Schoolbags, notes or books are placed in the front of the exam room. Pencil cases and calculators must be placed open on the candidate’s desk.

No learner is permitted to have a cell phone, i-pod, earphones or any similar device with them in the exam room. All cell phones must be switched off and kept in the learners’ cases.

Learners will not be allowed to borrow or exchange calculators, drawing instruments or any stationery during a session. No programmable calculators are allowed.

Learners must sit in alphabetical order.

Late comers must first report to a deputy principal in order to obtain a note to enter the exam room.

There must be absolute silence once the session has started. Any form of communication among pupils is forbidden. All questions must be directed to the invigilator.

No eating or drinking is permitted in the exam room.

Learners are not allowed to leave the room during the exam. If a learner has a tummy or bladder problem, the invigilator should be informed in writing before the session commences. If a learner has to leave the room urgently, he/she will be escorted by a head of department. No extra time will be allowed.

The session ends simultaneously for all candidates in a specific paper. Pupils who have completed their exam paper will not be allowed to leave earlier. Learners must leave the room in silence and must maintain silence on the corridors, to ensure that learners that are still busy writing in other rooms are not disturbed.

No pupil may be absent. In the event of illness, a doctor’s note must be presented. Failing to do so will result in a 0% score.

Emergencies must be reported telephonically to a deputy principal before the start of a session. It should however be confirmed in writing.

No dishonesty will be tolerated and will be dealt with severely. The learner’s answer sheet and any other evidence will be confiscated, he/she will be issued with a new paper and no extra time will be granted to complete the exam in the time left.

shadow

Skoolingang
School Entrance

As U wil en ek leef

Brand met Trots! Burn with Pride!