Graad 8 Verwelkoming

Liewe Graad 8 – Vlammie

Baie welkom by jou nuwe ‘familie.’ Ons is vreeslik opgewonde om jou te ontvang en sien uit daarna om saam met jou die Vlammie-pad te stap.

Heel eerste: ʼn bedrag van R300.00 moet inbetaal word vir jou Musca-spanbou. Hierdie geld dek jou beffie, 2 etes en 2 peuselhappies tussen in. Al die aktiwiteite by die kamp is ook hierby ingesluit.

– Ons wil jou graag inlig oor die eerste paar aktiwiteite wat vir jou wag.

Dag 1 – Jou eerste dag in Vlammie-land begin reeds Dinsdag, 10 Januarie 2017.
Jy moet asseblief om 08:00 reeds by die skool wees in jou skooldrag met jou skooltas en sal 12:00 weer kan huis toe gaan.
• Jy gaan jou VLR Bestuurskomitee (BK) ontmoet, sowel as die graadvoog.
• Jy sal jou skryfbehoeftes en beffie ontvang.
• Jou beffie word elke dag gedra tot en met die inhuldiging. Die beffie het ook jou naam op, sodat ons jou vinnig kan leer ken.
• Jy sal ingelig word oor die kwartaal se basiese reëlings. Die BK’s sal jou op ʼn toer deur die skool neem om vertroud te raak met die terrein en geboue. Wanneer jy begin klasdraf, sal jy nie verward voel nie.

Dag 2 – Woensdag, 11 Januarie 07:30-13:30
• Die skool open amptelik met ʼn saalopening. Dis hier waar jy vir die eerste keer die Vlammie-familie gaan ontmoet.
• Aan die einde van die saalopening, bly julle agter in die saal. Julle sal kennis maak met julle hoof, adjunkhoofde en registeronderwysers.
• Jy kry ook jou rooster en dagboek en die reëls van die skool word aan jou verduidelik.

Dag 3 – Donderdag, 12 Januarie 07:30-13:30
• Nou begin jy jou rooster volg en sal jy al jou onderwysers ontmoet in die verkillende klasse. Omdat jy reeds ʼn toer deur die skool gehad het, behoort jy sommer maklik al jou klasse te vind.

Dag 4 – Vrydag, 13 Januarie 07:30-13:30
• Vandag moet jy al die skoollied en die Vlammielied ken. Onthou die BK’s gaan jou deur die week hiermee help.
• Die BKs en graad 8 personeel is natuurlik deurgaans beskikbaar as jy, of jou ouers, enige vrae het.

Dag 5 – Saterdag, 14 Januarie 06:00-18:00
• Vandag is Musca-spanbou!!
• Maak asseblief seker jou R300.00 is by die finansiële kantoor inbetaal, en jou bewys van betaling is aan jou registeronderwyser gegee.
• Wees asseblief reeds 05:50 op die aantreeblad – tree aan in jou registerklas.
• Trek jou oudste speelklere aan, want jy gaan nat en vuil word.
• Ontbyt en middagete sal voorsien word, sowel as peuselhappies. Die McVlammie sal ook oop wees.
• Almal is verplig om hierdie dag by te woon. Jy wil dit beslis nie misloop nie – dit gaan vet pret wees.

Jy word ook verplig om by elke tuisbyeenkoms te wees en te ondersteun. Dit is ʼn lekker, vinnige manier om vriende te maak, en die res van jou ‘familie’ te ontmoet en bonuspunte te verdien.

Baie geluk met jou keuse om Vlammie-land toe te kom. Ons sien jou Dinsdag, 10 Januarie 2017!

BELANGRIKE INLIGTING VIR OUERS:
Die graadvoog vir Graad 8 2017 is Mev. Chereze Blom, e-pos: cherezeblom@gmail.com / 013 741 1025
Volg asseblief die internetskakel om belangrike inligting t.o.v. u kind te voltooi. Alternatiewelik sal die internetskakel beskikbaar wees op die webblad of aan u gestuur word via SMS of e-pos. Dit is uiters belangrik dat hierdie inligting so gou as moontlik verskaf word, nie later nie as 26 November 2017.

Dear Grade 8 Vlammie,

Welcome to your new ‘family.’ We are so excited to meet you and we are looking forward to taking this Vlammie-journey with you.

First off: you need to pay your R300.00 Musca-teambuilding fee, which will include your bib, 2 meals and 2 snacks. All the activities are included in the fee.

– We would like to inform you of the first few activities that will await you.

Day 1 – Your first day in Vlammie land will start on Tuesday, 10 January 2017.
Please be at school by 8:00in full school uniform with your school bag. You may leave at 12:00.
• You will meet the RCL Student Executive (SEs) today, as well as your grade tutor.
• You will be receiving your stationary and your bib.
• Your bib will be worn every day, until your inauguration. The bib has your name on and simply helps us get to know you.
• We will tell you more about what you will be doing throughout the term and the SEs will take you on a tour through the school to familiarise you with the terrain and school buildings. This will ensure that when you start going to classes, you will not feel lost.

Day 2 – Wednesday, 11 January 07:30-13:30
• The school starts with an official assembly in the hall. Here you will meet your entire Vlammie ‘family’ for the very first time.
• After this assembly, you will remain behind to meet the principal, vice-principals and your register teachers.
• You will receive your timetable and school diary. All the rules and regulations of the school will be explained to you.

Day 3 – Thursday, 12 January 07:30-13:30
• Now you will start attending classes, following your timetable. Because of the tour of the terrain you have already had, you will find all your classes with ease.

Day 4 – Friday, 13 January 07:30-13:30
• With all the help from the SEs, you will know the school song and the Vlammie song by now.
• The SEs and grade 8 staff will be available during the week if you, or your parents, need any help or assistance.

Day 5 – Saturday, 14 January 06:00-18:00
• Today is Musca-Teambuilding!!
• Please ensure that your R300.00 has been paid at the financial office and that your receipt has been given to your register teacher.
• Be at the quad by 05:50 and stand in you register classes.
• Wear your oldest play clothes as you will be getting wet and dirty.
• Breakfast, lunch and snacks will be provided. The McVlammie will also be open.
• This camp is compulsory for everyone. You do not want to miss it anyway – it will be loads of fun!

It is compulsory to attend every home sporting event either as a participant or a supporter. It is a quick and easy way to get to know the rest of your Vlammie ‘family’ and earn merits.

Congratulations on your choice to join Vlammie land. We are looking forward to meeting you on Tuesday, 10 January 2017.

IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS:

The grade tutor for the Grade 8s 2017 is Mrs. Chereze Blom, e-mail: cherezeblom@gmail.com / 013 741 1025
Please follow the internet link to complete important information regarding your child. Alternatively, the link will also be available on the school’s website or can be sent to you via SMS or e-mail.

It is of utmost importance that the information be provided as soon as possible, no later than 26 November 2017.

Ons Graad 8's - 2016 - Our Grade 8s

Brand met Trots
Burn with Pride

Contact Us

Contact Form

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Graad 8 Verwelkoming

Graad 8 Verwelkoming